การคาดการณ์ราคา bitcoin 2018 กันยายน - Bitcoin อัตราการวิวัฒนาการ

ว นวานในความทรงจำของคนเล นทอง InterGold 2 days ago ศ. หน าแรก ราคาและการว เคราะห์ ราคา Bitcoin ราคาของ Bitcoin อาจพ งข น ในช วงป น ท ผ านมาราคาของ Ethereum น นได พ งข นมาอย าง เหร ยญ KyberKNC) จะเป ดให เทรดท ่ EtherDelta ว นท ่ 24 ก นยายนน ้ หล งจากท ่ Bitcoin ได ร บความน ยมเป นอย างมาก และม คนจำนวนมาก บ นท กข อม ลราคา Bitcoin พบว าการคาดการณ์ ของปี ได้ ตรวจสอบราคาเหร ยญ.

7% ในปี และปี ตามลำด บ รวมท งปร บเพ มต วเลขคาดการณ การขยายต วของเศรษฐก จท ระด บ 2. การว เคราะห ท ศทางราคาของ Bitcoin Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple Litecoin ประจำว นท ่ 18 ก นยายน พ. Breaking: ร สเซ ยจะบล อกเว บไซต์ Bitcoin Exchange Bitcoinsumnew Oct 10, ผ ควบค มด านโทรคมนาคมย งได ป ดก นการเข าถ งเว บไซต ท เก ยวข องก บ Bitcoin หลายแห งในปี ด วยการคาดการณ ว าจะม การห ามใช กฎหมายเก ยวก บ Bitcoin. Bitcoin ทำสถ ต ใหม อ กคร งและเป าหมายถ ดไปค อ10 000.

ว เคราะห สถานการณ แลกเปล ยนเง นตราด จ ตอล ลงท นออนไลน ด วย Crypto. Blognone Haruhiko Kuroda ผ ว าธนาคารกลางญ ป น เต อนความเส ยงของตลาดบ ตคอยน ระหว างแถลงข าวการประช มนโยบายทางการเง นในว นน. การคาดการณ์ราคา bitcoin 2018 กันยายน.

ร จ กว นคอยน์ crypto onecoin ค อนว ตกรรมใหม ของสก ลเง นด จ ตอลซ งได รวบรวมเอาข อด ของ Bitcoinสก ลเง นด จ ตอลชน ดแรกท ประสบความสำเร จ จากม ลค าราคาในปี. ในช วงต นปี คนอ นๆ คาดการณ ว าปี จะเป นป ท ่ Blockchain จะย ายจาก Proof of Conceptแนวค ด) ไปส ในต วผล ตภ ณฑ์ และเราก ได เห นความสำเร จน ไปบ างแล ว. หน า 16 Bitconnect. ข าว บทความ บ ทคอยน์ น กลงท น Bitcoin ได คาดการณ ว าราคาของ bitcoin จะเพ มข นมากกว า 27 000$ ในเวลา 4 เด อน.


การคาดการณ์ราคา bitcoin 2018 กันยายน. Net ได ทำนายอนาคตของราคา bitcoin ผ าน Twitter ของเขา โดยกล าวว าใน เด อนก มภาพ นธ์ โดยม ลค าของ bitcoin จะส งถ ง 27 395$ หร อประมาณ. ม เง นลงท นทำอะไรด ในปี. นาย Tom Lee ผ ร วมก อต ง Fundsrat Global Advisors มองว า Bitcoin จะปร บราคาข นจาก 11 500 เป น 20 000 ดอลลาร ในช วงกลางป.

ธนาคารกลางเว ยดนามแบน Cryptocurrency อย างเป นทางการ Techsauce Oct 31, การแบน Cryptocurrency จากธนาคารกลางเว ยดนามในคร งน ้ เก ดข นในช วงท ่ Cryptocurrency ยอดน ยมอย าง Bitcoin ทำราคาส งท ส ดเป นประว ต การณ ในตลาดซ อขาย Cryptocurrency โดยม การคาดการณ ว าการแบนคร งน อาจจะไม ได ต องการควบค มการใช จ าย Cryptocurrency ของแต ละบ คคล แต ต องการระง บการใช้ Cryptocurrency. Ronnie Moas ห วหน าฝ ายของส วนงานว จ ยท ่ Standpoint ได คาดการณ ว าจะเห นต วเลขราคาของ Bitcoin ท ่ 11 000 ดอลลาร ในไตรมาสแรกและต วเลข 14 000 ในไตรมาสสองของปี.
โปรโมช น ด ล. คาดการณ ว าจ ดต ำส ดของราคาทองคำจะอย ท บร เวณดอลลาร ออนซ เป นระด บท น าสนใจในการเข าซ อ ซ งถ อว าราคาทองคำมี downside risk ต ำ ขณะท จ ดส งส ดไตรมาส 4.

Net ได ทำนายอนาคตของราคา bitcoin ผ าน Twitter ของเขา โดยกล าวว าใน เด อนก มภาพ นธ์ โดยม ลค าของ bitcoin จะส งถ ง. ร ว ว ico ห นด จ ตอล เหร ยญด จ ตอล bitcoin ethereum ico ร ว ว ico review รวมร ว ว ico.

ป ราม ดการเง นไปข างหน าของกฎระเบ ยบท คาดว าในปี Moisev ย งเผยให เห นว ากฎระเบ ยบอาจทำให น กลงท นท ม ค ณภาพเท าน นท จะซ อและขายBitcoin ” ใน การแลกเปล ยนใน. Apple มากข น และคร งน ้ Apple จ งไว วางใจให้ TSMC เป นผ ผล ตช ป A11X และม การคาดการณ ว า A12 จะเร มการส งมอบภายในเด อนก นยายนปี คร บ หร อประมาณ 4 เด อนท ผ านมาแต ว าเร มขายในไทยอย างเป นทางการเม อ 24 พ.

Forum สามารถคาดการณ ราคาของ Bitcoin ได มากกว า 80% CRYPTO. ย มย งไม ท นห บ. สก ลเง นด จ ตอลน นหอมหวานมากเน องจากว าอำนาจศาลไม อาจไปถ ง หม เกาะ Isle of Man เป นต วอย างท ด มากอย างหน ง เน องจากว าหม เกาะน เป นหม เกาะแห งการปกครองตนเอง ซ งอย ภายใต การด แลของประเทศอ งกฤษท จะช วยเหล อในเร องของการประช มนานาชาต เท าน น. Onecoin เป ดร บสมาช กรห สแรก ว นท ่ 27 ก. ผ ให บร การฝาก ถอนออนไลน์ Aliant จ บม อก บ Bitpay เพ มกระแสความน ยมใน Bitcoin Bitconnect 19 ก นยายน. การคาดการณ ราคา bitcoin reddit ความต องการหน วยความจำของ gpu. Thaitechnewsblog.

น กว เคราะห จาก Morgan Stanley คาดการณ ว า เศรษฐก จสหร ฐฯในปี จะเต บโตได ในระด บปานกลาง ท ามกลางการเต บโตของเศรษฐก จโลกในปี. 10 การร เท าท นส อ ข าวสาร และการคาดการณ.

ก นการเข าถ ง Bitcoin ว นอ งคารท ่ 13 ธ นวาคม เว บเก บเง น และซ อขาย bitcoin การ ข ดแล วรวย. การคาดการณ์ราคา bitcoin 2018 กันยายน.

Com th ในช วงต นปี เราจะทำการปล อยรายการอ พเดทซอฟต แวร์. May 22, รายงานการว จ ยเร องWhen Bitcoin พบข อม ลในฟอร มออนไลน : การใช การทำเหม องข อความเพ อว เคราะห ความค ดเห นของผ ใช และคาดการณ ความผ นผวนของม ลค า” เผยแพร เม อส ปดาห ท แล ว. ด งน นหากค ณม เง นบาท ค ณอาจเล อกซ อเหร ยญ Litecoin มาถ อครองไว เพ อรอม ลค าของ Litecoin. ไทยออยล คาดการณ แนวโน มสถานการณ ราคาน ำม น 4 8 ก นยายน 60 Sep 4, ราคาน ำม นด บในส ปดาห น คาดจะปร บต วลดลงเล กน อย จากผลกระทบของพายุ Harvey ท ทำให ความต องการใช น ำม นด บของโรงกล น และความต องการใช น ำม นสำเร จร ปเพ อการคมนาคมในพ นท ปร บลดลง อย างไรก ตาม ราคาน ำม นด บคาดว าจะได ร บแรงหน นจากปร มาณการผล ตน ำม นด บของล เบ ยท ปร บลดลง จากสถานการณ ความไม สงบภายในประเทศ.
Oct 15, น กลงท น Bitcoin ได คาดการณ ว าราคาของ bitcoin จะเพ มข นมากกว า 27 000$ ในเวลา 4 เด อน. การเต อนของ Kuroda. Kuroda ระบ ว าสถานะการณ ราคาของบ ตคอยน ตอนน ผ ดปกต อย างไม ต องสงส ย undoubtedly abnormal) และแทนท ม นจะทำหน าท ในการชำระเง น ตอนน การใช บ ตคอยน กลายเป นการเก งกำไรล วนๆ. 10 ข นตอนการลงท น icoinitial coin offering) ฉบ บย อๆ.
3 days ago ในช วงสองเด อนส ดท ายของป พ. ณ ป จจ บ นจะม สมาช กใหม สม ครเข ามาเฉล ยแล วราย ในแต ละว น จากการคาดการณ์ ภายในก อนส นปี 60 อาจจะม สมาช กไม น อยกว าย เซอร. Missing: ก นยายน. Mike Novotratz ท อย ในบร ษ ทลงท นข ามชาต และเป นน กว เคราะห น กลงท นช อด ง ย งลงท นก บ Bitcoin ด วยส ดส วน 1% ของ Port ต วเองด วยซ ำ ซ งเค าได คาดการณ ว า Bitcoin จะม ราคาส งกว า40 000 ต อหน วยหร อประมาณบาท ปลายปี และจะม ม ลค าการซ อขาย Bitcoin ส งมากกว า 1 แสนล านดอลล าร สหร ฐค อนข างแน นอน. ท ศทางราคาทองคำ ราคาทองคำปร บต วส งข นต อเน องอย างช าๆ โดยมาย นเหน อระด บ 1 280 เหร ยญ และทดสอบแถวระด บ 1 289 เหร ยญ โดยท ราคาทองคำย งคงปร บต วตามการอ อนค าของดอลลาร.

Binary option ด งน นความคาดหว งท จะเห นราคา Bitcoin พ งข นส ระด บ 10 000 ดอลลาร สหร ฐน าจะเป นเร องท ไม ไกลเก นเอ อม ซ งผ ประกอบการและน กลงท นส วนใหญ ก ม ความเห นตรงก น. การคาดการณ์ราคา bitcoin 2018 กันยายน. Bitcoin สก ลเง น Digital พ งส งข นเป นประว ต การณ์ Ourgreenfish บ ตคอยน์ เคยลดลงต ำกว า 3 000 ดอลลาร สหร ฐ ในช วงกลางเด อนก นยายน หล งจากม การปราบปราม เพ อช วยควบค มความผ นผวนด งกล าว CME จะไม อน ญาตให ม การซ อขาย บ ตคอยด์ ในราคาท ส งกว าหร อต ำกว าราคาท ต งไว ต งแต่ 20% กลไกของบ ตคอยน์ ค อ การสร างแรงจ งใจให คนเข ามาม ส วนร วมในการเข ารห สธ รกรรม ซ งจะเร ยกว า น กข ดเหม องบ ตคอยน Miners.
ดอยซ แบงก์ ช ้ น กว เคราะห คาดการณ์ ยอดขาย iPhone 8 ส งเก นไป Jul 12, ดอยซ แบงก Deutsche Bank) ธนาคารขนาดใหญ ระด บโลก กล าวว า น กว เคราะห ใน วอลสตร ทWall Street) คาดการณ ยอดจำหน าย iPhone 8 ส งเก นไป. 4% ในปี และจะแตะระด บ 1. บ ทคอนเนค จ บตาด ให ดี จ น จะไม ค มกำเน ด ICO แต ขอเป นผ เล นเอง Bitconnect 20 ก นยายน. 8 ล านบาท ปลายปี. 79 ดอลลาร อ างอ งราคาและกราฟจาก Coinbase) ด งน นเราอาจจะได เห นการ consolidation หร อการ correction Missing: ก นยายน.

Bitcoin อาจม ม ลค าส งถ งหน วยละ 1. ว เคราะห ราคาทองคำ ราคาทองว นน ้ ราคาทองคำ ราคาทองคำว นน ้ ราคา. ทางด าน ดอยซ แบงก Deutsche Bank) มองว า ในป งบประมาณ ของ Appleต ลาคม ก นยายน ) Apple จะขาย iPhone ได้ 230 ล านเคร อง ซ งน อยกว า Supercycle. ก อนหน าน ราคาของ Bitcoin ได อย ในช วง sideway ในระด บราคาท ่ 2 999.
MTSว เคราะห ราคาทองคำ โดย เอ มท เอส โกลด ฯl 09 15) l www. กระท งดุ Bitcoin ร บ Bullish มากข น Ronnie Moas Revises การคาดการณ ราคา Bitcoin. ; ; ; ก นยายน กรกฎาคม ก นยายน ในช วงไตรมาสแรกของป งบประมาณ ธ นวาคม การคาดการณ์ เน องจากราคาของ bitcoin จาก Beanie Babies ม การใช้ Bitcoin 3 Bitcoin พ.

ว เคราะห ราคา Bitcoin Ethereum Ripple และ Bitcoin Cash รอบว นท ่ 14. ข อม ลถ กรวบรวมข อม ลจากห วข อBitcoin Discussion” ของฟอร ม Bitcointalk ต งแต ว นท ่ 1 ธ นวาคม ถ งว นท ่ 21 ก นยายน ราคา Bitcoin. น กลงท นคาดการณ ว าราคา Bitcoin จะข นไปถ งบาท.

ปี จะเป นป แห งการเต บโตของ Blockchain Siam Blockchain Dec 13, ปี เป นป แห งการเต บโตอย างมากของระบบ Blockchain แม ว าจะไม ได เป นไปตามท คาดการณ ไว. 2560 ได พ ส จน ว า Bitcoin ม ความผ นผวน แม ว าความย ดหย นด านบนของ cryptocurrency ย งแสดงผ าน การทำแรงซ อขาข นในแปดส ปดาห์ ม ม ลค าส งถ ง 0 เหร ยญเม อส ปดาห ท แล ว ก อนท ม ลค าหล กทร พย ตามราคาตลาดจะได ร บการปร บต วได เร วท ส ดท ่ 8000 เหร ยญ ในตลาดห นต าง ๆ ท วโลกในว นเสาร์ Dr. ในช วง 24 ช วโมงท ผ านมา ราคาของ Ripple. การคาดการณ์ ปี ผ ร วมก อต ง TenX จะเห นจ ดต ำส ดและจ ดส งส ดท น าตกใจ.

Tom Lee คาดการณ ราคา Bitcoin จะอย ท 20 000 ในกลางปี. Forbes Thailand ราคาทองคำไตรมาส 4 โอกาสลงมากกว าข น ราคาทองคำในไตรมาส 4 ม แนวโน มขาลงมากกว าขาข น โดยม ป จจ ย ได แก่ นโยบายการเง นของธนาคารกลางสหร ฐ และธนาคารกลางย โรป ความต องการทองจากจ นและอ นเด ย. Thaitechnewsblog เป นพระเอกของ iPhone ร นปี ท ่ Apple ได เป ดต วไปเม อว นท ่ 12 ก.

4% ในป น ้ และ. เด อนธ นวาคมน บเป นเด อนท ไม ด สำหร บการแลกเปล ยนสก ล. การคาดการณ์ราคา bitcoin 2018 กันยายน. จาก Roadmap น น คาดว า mainnet จะแล วเสร จในไตรมาสท 1ปี ด งน นโปรเจคน อาจจะใช เวลาอย างน อยเก อบ1ปี ถ งจะได เห นเป นร ปเป นร างแต มี testnetให ทดลองใช ซ งย งม ฟ เจอร ไม ครบ. การคาดการณ์ bitcoin ธ นวาคม การคำนวณเหม องแร่ bitcoin ความค ดเห น. แนวโน ม Bitcoin Isle of Man สวรรค ของบ ทคอยน. ซ งแอดม นจำได เลยว าว นท เล อกต งสหร ฐน น ราคาทองเหว ยงข นลงหลายร อยเลย เร ยกได ว าเป นว นแจกเง นของคนเล นทองเลยท เด ยว. หล งจากศ กษาอย ่ 2 3ว น ด วยความร อ นน อยน ด ผมร เพ ยงแค ว า ม คนต องการซ อและม คนต องการขายBitcoin ซ งน นก เพ ยงพอแล วต อการเร มต นของผม. สร ปข าวเศรษฐก จภาคค ำ) ประจำว นท ่ 29 พฤศจ กายน 25, CoinDesk ระบ ว า ราคา bitcoin แตะระด บ 10 000 เหร ยญเป นคร งแรก ซ งเป นการปร บต วส งข นอย างแข งแกร งมาก หากย อนกล บไปเม อ 7 ป ท แล ว โดยราคา bitcoin เร มต นจาก 6. Ripple แซง Bitcoin Cash ด วยม ลค าตลาดมากกว า 51 000 ล านดอลลาร์ Siam Blockchain. 25% เป นจำนวน 3 คร งในเด อนม นาคมและม ถ นายน และล าส ดในเด อนธ นวาคม ซ งการข นดอกเบ ยล าส ดน ้. Nov 13, เม อส ปดาห ท ผ านมา บรรดาผ เช ยวชาญเพ งออกมาคาดการณ ว าราคาของเง นด จ ท ลอย างบ ตคอยน Bitcoin) อาจพ งไปแตะท ่ 10 000 เหร ยญสหร ฐในช วงส นป น.
Facebook เป นท คาดการณ ว าถ า Ripple ม การเพ มธนาคารและสถาบ นการเง นเข าในเคร อข ายของตนอย างต อเน อง ปร มาณการทำธ รกรรมรวมถ งผ ใช งาน Blockchain ของ Ripple ก จะย งเพ มมากข น ทำให ราคาของ Ripple ส งข นไปอ ก. ป เด ยวก น จ ดเด นอย ท การออกแบบใหม หน าจอเต มขอบ ต ดป ม Touch ID เพ มระบบ FaceID และสามารถชาร จไร สายได้ ฯลฯ จ งทำให ผ คนส วนใหญ สนใจในเร องน อย างมาก. Homepage Full Post Featured. นาย Tom Lee ผ ร วมก อต ง Fundsrat Global Advisors มอง.

0) ซ งแปลว าเหร ยญม โอกาสข นมากถ ง 100% หร อมากกว า. เหร ยญ Ripple Missing: ก นยายน. Com May 15, ม น กลงท นในทร พย ส นด จ ตอลคาดการณ ว า ในปี ราคาของ Litecoin อาจม ม ลค ามากกว า 50 เหร ยญอ างอ งข อม ล org index.
Facebook ตอนน ้ Bitcoin Cash ได ร บรอบคร แล วสถ ต แรกเร มฉาย การว เคราะห โดย Chainalysis เป นภาพท น าสนใจสำหร บ BCH ปร มาณธ รกรรมส วนใหญ มาจากเหร ยญ ม การใช้ BCH จำนวนมากภายในหกช วโมง. โดยนาย Tom Lee กล าวว าม ลค าท แท จร งของ bitcoin เพ มข นในช วงเด อนท ผ านมาเน องจากการเต บโตของกระเป าสตางค ของ Bitcoin ใหม และ Fundsrat กำล งซ อ Bitcoin เน องจากราคาลดลง CNBC รายงาน. แค น คนอ นก ตามไม ท นแล ว. สก ลเง นด จ ตอล Home.

Siam Blockchain Posts. และเม อเท ยบก บราคาส งส ดท ทำได ค อเก อบ 8 000 เหร ยญสหร ฐในส ปดาห ท ผ านมา ว นน ม การลดลงถ ง 29% ซ งน ไม ใช คร งแรกท บ ตคอยน ราคาด งร นแรงแบบน.

ข าว ทองคำ แนวโน ม ราคาทองคำ อ พเดท ล าส ด ประจำว นน ้ Dec 11, ในเด อนต ลาคม ธนาคารกลางย โรปประกาศขยายระยะเวลาการผ อนคลายมาตรการเช งปร มาณ อย างน อยไปจนถ งเด อนก นยายนปี และลดอ ตรารายเด อน 30 ล านย โร รายละเอ ยดเก ยวก บว ธ การท จะลดขนาดการซ อส นทร พย เหล าน นลง รวมถ ง การเป ดเผยความคาดการณ อย างเป นทางการอาจรวมถ งการแก ไขอ ตราเง นเฟ อ. Trace Mayer ซ งเป นน กลงท น น กหน งส อพ มพ์ น กว ทยาศาสตร ด านการเง น และ เป นเจ าของเว บไซต์ tracemayer.

For feed app only Apple จะดำเน นการลดราคาค าบร การเปล ยนแบตเตอร ่ iPhone ท อย นอกเหน อจากประก นเป นม ลค า1 900จากเด ม2 900 เป น1 000 ให ก บผ ใช้ iPhone 6 หร อร นใหม กว าท จำเป นต องเปล ยนแบตเตอร ่ โดยจะม ให บร การท วโลกไปจนถ งเด อนธ นวาคม อ านรายละเอ ยดได เร วๆ น บน apple. Bitcoin เป ดตลาดเอเช ยเช าน พ งข นแตะ17 660 ดอลลาร์ Nation TV Dec 15, โดยท การเคล อนไหวของราคา Bitcoin ในตลาดเอเช ยช วงเช าว นศ กร์ เป ดการซ อขายท ่ ดอลลาร์ หล งจากหล ดลงไปท ่ 16 380 ดอลลาร ในว นก อนหน าน ้ ขณะท. Bitconnect 18 ก นยายน. ราคาและประส ทธ ภาพของ Bitcoin พยากรณ Krypto Prognosis สก ลเง น Crypto ได อย างช ดเจนในสม ยและผ ค าจำนวนมากกำล งมองหาพวกเขา อาจเป นท ร จ กก นด ท ส ดของ cryptocurrencies ท งหมดเป นสก ลเง น Bitcoin ซ งได ร บในร มฝ ปากของท กคนเป นเวลาหลายป และได ร บการตรวจสอบแล วโดยผ ค าจำนวนมาก เน องจาก cryptocurrencies ย งใช โดย traders และพวกเขาอย ในความต องการส งราคา cryptocurrencies.
ราคา Bitcoin ด ง 29% ลดฮวบรอบท ่ 3 ของปี THE. Nov 9, แม จะม ความผ นผวนบ าง แต ราคาของ Bitcoin ตอนน กล บไปม ค าเช นเด ม ม การการคาดการณ ไว ว า ราคาของ Bitcoin กำล งม งไปส สถ ต ใหม่ การฟ นต วอย างต อเน องเห นได จากสก ลเง นด จ ท ลอ นท ม ความคล องต วส ง เช น EthereumETH) Bitcoin CashBCH) DASH เป นต น ป จจ บ นเง นท นของตลาดสก ลเง นด จ ท ลส งมากกว า 135 ล านดอลลาร์. 18 ดอลลาร ประมาณสองเด อนและอ กคร ง ซ งการเบรคเอาท ของราคาออกมาจาก range ของ sideway น นได พ งไปแตะถ ง 4086. Nov 16 ในช วงเด อนก นยายนท ผ านมา Apple ก ได เป ดต วช ป A11 Bionic พร อมก บ iPhone X iPhone 8 และ iPhone 8 Plus ก นไปแล ว ซ งก เช นเคยท ทาง Apple จะเก บร น X ไว ใช ก บ iPad.

เกาหล ใต ช เป าไปท เกาหล เหน อ ในการแฮ ค Youbit. Apple A11X จะแรงเร วด วยการประมวลผล 8 core.

เผยแพร คร งแรก 13 ก. Continue Reading. หล งจากน นค ณป าเยลเลนของเราก ต ดส นใจข นดอกเบ ยเช งนโยบายตามคาดการณ ท คร งละ 0.
ซื้อ bitcoin กับความสมดุลของ paypal
25 ghs bitcoin คนขุดเจาะ bitforce 25 ghs sc
Ethereum สถิติเครือข่าย
รับบิตcoinฟรีสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์
แผนที่เหมืองแร่ bitcoin
ฉันควรซื้อ bcc bitcoin
Bitcoin ระยะเวลาที่ไม่ยืนยัน
1 bitcoin เท่าไหร่
ฉันสามารถลงทุนใน bitcoin ใน etrade ได้หรือไม่
การคาดการณ์ความยากลำบากของ bitcoin มีนาคม 2018
บิลคองเกรส bitcoin
Bitcoin generator ฟรีดาวน์โหลดไม่มีการสำรวจ
Sierra ออกแบบเต๊นท์น้อยนิด
ชามถ้วย bitcoin 2018